อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ระดับเวิลด์คลาส

ค้นหาระบบที่เหมาะกับคุณ

กระบงั หนา้ สําาหรับงานเชอม SR 574

ชดุ ประกอบกระบงั หนา้ สาํา หรบั งานเชอื่ ม SR 574 เป็ นผลติ ภณั ฑท์ ที่ นั สมยั อนั เป็ น นวตั กรรมสาํา หรบั SR 570 ทเ่ี ราชนื่ ชอบ ซง่ึ ออกแบบและพฒั นาตามความตอ้ งการและ ขอ้ กาํา หนดตามทอ้ งตลาด การเชอ่ื มกอ่ ใหเ้ กดิ อนั ตรายตอ่ สขุ ภาพและ ความปลอดภยั มากมาย ทงั้ สาํา หรบั ชา่ งเชอื่ ม และผคู้ นในบรเิวณใกลเ้คยี ง

SR 574

บริษัทที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นที่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

Sundström Safety มีส่วนในการปกป้องและปรับปรุงสุขภาพของผู้คนมาเกือบ 100 ปี ด้วยการทำงานอย่างแข็งขันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงความยั่งยืน เรายังได้ปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ สภาพการทำงาน และรูปแบบธุรกิจที่สะอาดขึ้นโดยเคารพในสิทธิมนุษยชน แก่นแท้ของงานด้านความยั่งยืนคือค่านิยมของเรา: การเปิดกว้าง ความชัดเจน และความเคารพ

ความยั่งยืน

ป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศ

เราให้คุณหายใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือสภาพแวดล้อมของคุณเป็นอย่างไร ศูนย์ทักษะการเรียนรู้ของเรามีความเชี่ยวชาญอย่างมาก และจะรับรองว่าคุณสามารถระบุและใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ถูกต้องสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ เราปกป้องผู้คนจากอากาศที่ปนเปื้อน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งดีๆ ในชีวิตได้ทุกวัน

เกี่ยวกับเรา