Image showing a person wearing facemask

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบแน่ชัดว่าผู้ใช้งานนำไปใช้งานในด้านใดและมีความเสี่ยงใดเกี่ยวข้องบ้าง พร้อมทั้งพิจารณาปัจจัยแวดล้อมประกอบด้วย และดูว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะใดหรือไม่ ในหน้านี้ เรารวบรวมคำถามและข้อมูลทั่วไปที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ อีกทั้งคุณยังสามารถส่งคำถามไปที่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเราโดยตรง

Adnan

I will help you find the right respirator that is adapted to your conditions.

ส่งอีเมล์หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเรา

จันทร์ - พฤหัสบดี ศุกร์ ช่วงพักกลางวัน 08.00 – 16.30 UTC +1.00 08.00 – 16.00 UTC +1.00 12.00 – 13.00 UTC +1.00